هیات مدیره انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران

دکتر حسین بهنیا - رییس هیات مدیره

دکتر سید اصغر میرعمادی - نایب رییس

دکتر ابوالحسن مسگرزاده - عضو هیات مدیره

دکتر آرش زربخش - عضو هیات مدیره

دکتر عزت الله جلالیان - دبیر علمی

دکتر امیررضا رکن - خزانه دار

دکتر علیرضا جهانگیرنیا - بازرس

دکتر شهباز مستوفی - عضو هیات مدیره