هیئت موسس

دکتر جعفر دادمنش
دکتر اکبر فاضل
دکتر بیژن اخوان آذری
دکتر ابوالحسن مسگرزاده
دکتر سید حسین مرتضوی
دکتر سید مجتبی سیدین
دکتر مسعود اجلالی
دکتر سید اصغر میرعمادی
دکتر حسین بهنیا
دکتر امیررضا رکن
دکتر عباس منزوی
دکتر غلامرضا غزنوی
دکتر کاوه سیدان