هیئت مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران

آقای دکتر حسین بهنیا

رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر شهباز ناصر مستوفی

نایب رئیس

آقای دکتر اردوان اعتمادی

خزانه دار

آقای دکتر سعید سادات منصوری

دبیر انجمن

آقای دکتر علی حسنی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر غلامرضا اصفهانی زاده

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر رضا ناهیدی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر هادی کاسب قانع

بازرس انجمن